IMPRESSUM CONTINIUS S.A.

Wskazówki prawne i stopka redakcyjna


1. Treść oferty zamieszczonej na stronie internetowej Continius S.A.


wraz z podstronami nie daje gwarancji na aktualność, poprawność, kompletność ani też jakość udostępnionych na niniejszych stronach www informacji. Roszczenia przeciwko Continius S.A. z tytułu odpowiedzialności cywilnej za szkody materialne i niematerialne powstałe wskutek użycia lub zaniechania użycia udostępnionych informacji, względnie wskutek użycia błędnych i niekompletnych informacji, są zasadniczo wykluczone, o ile firmie CONTINIUS S.A. nie zostanie udowodnione postępowanie umyślne.

W związku z tym CONTINIUS S.A. zwraca uwagę, że część danych opiera się na ekspertyzach i informacjach pochodzących od osób trzecich. Ponadto treści zawarte na stronach internetowych nie stanowią prawnie wiążącej oferty. CONTINIUS S.A. zastrzega sobie wyraźnie prawo do zmiany, uzupełnienia lub usunięcia części stron lub całej oferty bez specjalnego wcześniejszego powiadomienia, jak również prawo do czasowego lub całkowitego wstrzymania ich publikacji.


2. Odsyłacze i linki:


w przypadku bezpośrednich lub pośrednich odsyłaczy do obcych stron internetowych (“linki”) znajdujących się poza zakresem odpowiedzialności Continius S.A., wszelkie zobowiązania CONTINIUS S.A. z tytułu odpowiedzialności cywilnej są wykluczone, chyba że CONTINIUS S.A. wie, iż publikowane tam treści są niezgodne z prawem, a uniemożliwienie korzystania z tych treści leży w zakresie jej technicznych możliwości i jest wykonalne.

Dlatego też CONTINIUS S.A. oświadcza wyraźnie, iż nie posiada żadnych informacji o niezgodnych z prawem treściach zamieszczonych na stronach połączonych linkami z niniejszą witryną. CONTINIUS S.A. nie ma też żadnego wpływu na obecną i przyszłą formę oraz na treść stron połączonych linkami lub w inny sposób powiązanych, które zostały zmienione po umieszczeniu linków, jak też nie sprawdza treści tych stron. Dotyczy to wszystkich odsyłaczy i linków umieszczonych wewnątrz własnej oferty internetowej, a także w stosunku do wpisów zamieszczanych przez osoby trzecie w założonych przez autora książkach gości, forach dyskusyjnych i listach mailingowych.

Za treści nielegalne, błędne lub niekompletne, a w szczególności za szkody powstałe na skutek wykorzystania lub niewykorzystania zaprezentowanych informacji tego rodzaju odpowiada wyłącznie podmiot oferujący stronę, do której prowadził odsyłacz, natomiast z odpowiedzialności tej wyłączony jest całkowicie podmiot, który jedynie odesłał do danej publikacji, umieszczając odpowiednie linki na własnej stronie.


3. Skuteczność prawna niniejszego wyłączenia odpowiedzialności cywilnej.


Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności cywilnej należy traktować jako część oferty internetowej, z której pochodzi odsyłacz na tę stronę. Jeżeli określone części lub poszczególne sformułowania niniejszego tekstu nie odpowiadają w całości lub częściowo obowiązującym przepisom prawa, to treść i ważność pozostałych części dokumentu pozostają przez to nienaruszone.


4. Prawa autorskie i prawa do znaków graficznych:


Autor dąży w swoich działaniach do przestrzegania we wszystkich publikacjach praw autorskich do stosowanych grafik, animacji, zdjęć, tekstów oraz do wykorzystywania stworzonych przez siebie grafik, animacji, zdjęć oraz tekstów lub też do sięgania po grafiki, animacje, zdjęcia oraz teksty nie wymagające licencji.

Wszystkie znaki firmowe i towarowe wymienione w ramach oferty internetowej lub ewentualnie objęte ochrona praw osób trzecich podlegają w sposób nieograniczony przepisom obowiązującego w danym czasie prawa do oznaczeń oraz prawa posiadania każdorazowego zarejestrowanego właściciela. Z samego tylko faktu umieszczenia wzmianki nie należy wnosić, że znaki firmowe nie są chronione prawami osób trzecich! Prawa autorskie do opublikowanych materiałów stworzonych przez samą Continius S.A. czy też jej zleceniobiorców przysługują wyłącznie Continius S.A.

Rozpowszechnianie lub wykorzystywanie takich grafik, animacji, zdjęć lub tekstów w innych elektronicznych lub drukowanych publikacjach jest niedozwolone bez wyraźnej, pisemnej zgody CONTINIUS S.A.


5. Stopka redakcyjna:


Zarząd
CONTINIUS S.A.
Business House Łódź, ul. Gdańska 47/49, 90-729 Łódź
KRS 0000618202, REGON: 100941320, NIP: 7272766837